Amser Llawn

Choosing what you want to study after leaving school is one of the most important decisions that you will make, and we know that prospective students and their parents generally make these decisions based on three key factors - choice, quality and student feedback – all of which are recognised strengths of this College.

We offer a wide range of A Level and vocational options so please take your time to browse through our courses to see what suits you best.

In 2017, over 1,000 of our students progressed to university and, of these, almost 200 were accepted by Russell Group institutions. Six of our students will progress to study at one of the prestigious Oxbridge colleges this year

Why not come along to our Open Evenings to find out more about studying with us.

Eich canllaw cam-wrth-gam i fod yn fyfyriwr

Cam 1. Nosweithiau Agored

Dewch i’n Nosweithiau Agored i wybod rhagor am astudio gyda ni ac am yr amrywiaeth o weithgareddau a ddarparwn i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o fywyd coleg.

Cam 2. Gwneud Cais


Disgyblion o fewn Dinas a Sir Abertawe

Mae'n rhaid i bob disgybl sy'n mynychu ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe wneud cais ar-lein am eu dewisiadau ôl-16 drwy wefan UCAS Progress. Byddwn yn cydnabod ceisiadau ar y wefan hon.

Byddwn yn gohebu â chi trwy'r e-bost o hynny ymlaen. Gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ar eich cais ar-lein. Os nad oes cyfeiriad e-bost gennych chi byddwn yn gohebu â chi trwy'r post.

Sylwch, ni fydd y coleg yn gallu derbyn ceisiadau papur gan y disgyblion hyn.

Disgyblion y tu allan i Ddinas a Sir Abertawe a'r rhai sy'n aros yn yr ysgol

Yn achos pob ymgeisydd arall, gallwch wneud cais ar-lein neu gallwch lenwi ffurflen gais bapur.

O ran ceisiadau ar-lein byddwn yn anfon pob gohebiaeth drwy’r e-bost felly gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r cyfeiriad e-bost hwn yn gywir.

Byddem yn annog pawb i wneud cais yn electronig trwy'r wefan.

Byddwn yn gohebu â chi trwy'r e-bost felly gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost yn gywir. Os nad oes cyfeiriad e-bost gennych chi byddwn yn gohebu â chi trwy'r post.

Cam 3. Cyfweliad

Cewch eich gwahodd i gyfweliad – naill ai yn yr ysgol neu’r coleg. Mae hwn yn gyfle i ni ddod i’ch adnabod ac i chi ofyn cwestiynau am y coleg. Yn ystod eich cyfweliad byddwn yn chwilio am ddiddordeb go iawn yn y cwrs rydych chi’n gwneud cais amdano a thystiolaeth o ymrwymiad i’ch cwrs, a allai gynnwys profiad gwaith, hobïau a diddordebau.

Cam 4. Cofrestru

Cewch ddyddiad ac amser i ddod i’r coleg i gofrestru. Os yw’r cynnig cwrs yn amodol ar ennill y cymwysterau mynediad perthnasol byddwch yn cael gwahoddiad ar ôl y canlyniadau TGAU er mwyn cadarnhau’ch cwrs. Cadwch eich apwyntiad, ni waeth beth yw’ch graddau! Os na fyddwch yn dod, byddwch mewn perygl o golli’ch lle. Bydd staff y coleg yn ddigon parod i drafod eich opsiynau os nad ydych yn hollol siŵr am y cwrs rydych wedi’i ddewis.

Cam 5. Sesiwn Sefydlu

Byddwch yn dod i’r coleg am sesiwn sefydlu cyn dechrau’r tymor. Nod y sesiwn hon yw eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, cwrdd â’ch tiwtor a myfyrwyr eraill ar yr un cwrs. Byddwch yn cael eich amserlen yna yn ogystal â gwybodaeth i sicrhau bod y newid o’r ysgol i’r coleg yn un didrafferth a hapus.

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Pa fath o gwrs sy’n addas i chi?

Rydym yma i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y cwrs iawn fel eich bod yn gallu dilyn yr yrfa o’ch dewis. Mae gennym dîm o bobl sy’n gallu mynd trwy’r holl ddewisiadau gyda chi. Siaradwch â nhw pan fyddant yn ymweld â’ch ysgol, dewch i un o’n nosweithiau agored neu galwch heibio i weld un o’n hymgynghorwyr myfyrwyr ar gampws Gorseinon neu gampws Tycoch. Nid dim ond y pwnc y mae’n rhaid i chi feddwl amdano ond hefyd:

  • Assessment: some courses have exams at the end of the year, some courses are assessed purely on coursework, and other courses have a combination of both exams and coursework.
  • Aseiniadau: cofiwch holi ynghylch faint o aseiniadau y bydd disgwyl i chi eu cwblhau, yn enwedig os ydych yn dewis astudio tri neu bedwar cwrs Safon Uwch.
  • Gwaith ychwanegol: bydd rhai cyrsiau’n cynnwys lleoliadau gwaith, ymweliadau addysgol neu brosiectau y tu allan i oriau felly cofiwch holi yn ystod y cyfweliad.
  • Costau: bydd costau ychwanegol ar rai cyrsiau ar gyfer pethau fel gwisg ac offer felly gwnewch yn siŵr eich bod yn holi ynghylch hyn.

Safon Uwch

A Levels are generally studied over two years and are split into two parts. The first year is known as the AS Level, with external assessment at the end. You then move onto the A2 Level in the second year, with more exams to gain the full A Level Award. We offer around 40 A Level subjects at our Gorseinon campus.

Galwedigaethol

Our vocational courses are designed to lead to specific careers so if you know what job you want to do when you leave college, these are for you. There are different levels so you can slot into the one that’s best for you, with the opportunity to progress onto the next level. We offer BTEC, NVQ and City & Guilds qualifications.

Prentisiaethau

Do you want to earn while you learn? Apprenticeship programmes are funded by the Welsh Government and give you the opportunity to gain experience and qualifications while you are working – what’s more, they won’t cost you a penny. We’ve got almost 30 different career routes to choose from.

Ble Gallaf Astudio?

Gorseinon

The Gorseinon campus accommodates more than 2,000 full time students who have access to over 40 A Level subjects and a wide range of vocational courses.

Llwyn y Bryn

Students can explore a diverse range of areas including art and design, fashion, fine art, graphics, media, photography and music at Llwyn y Bryn.

Tycoch

Tycoch is a bustling and vibrant base for students on a wide variety of vocational, access and apprenticeship courses.

Bywyd Myfyrwyr

Rydym am i’ch amser yn y coleg fod mor ddiddorol ac amrywiol ag sy’n bosibl. Yn ogystal â’ch astudiaethau, gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau eraill fydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â llawer o bobl newydd a gwella eich CV ar gyfer yr amser pan fyddwch yn gwneud cais am swydd neu symud ymlaen i’r brifysgol. Mae gweithgareddau’n cynnwys chwaraeon tîm, digwyddiadau, Cyngor y Myfyrwyr, codi arian, cymdeithasau a gweithgareddau menter. Ewch i’r adran profiad myfyrwyr i wybod rhagor.

Academïau Chwaraeon

Our sport academies give you the opportunity to excel in your chosen sport with coaching and elite level competition in five areas – cricket, rugby, men's football, ladies' football and netball. All training is built into your academic timetable. Our teams regularly win regional and national competitions, with many of our students gaining professional contracts and selected for international teams.

Bagloriaeth Cymru

You can combine the Welsh Bac qualification with your studies to add 'real life' experience. There are no exams and it develops your personal and academic skills as well as encouraging independence. It is not compulsory to study the Welsh Bac at the College. Find out more about the Welsh Baccalaureate.

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Mae’r iaith Gymraeg yr un mor bwysig i ni ag yw hi i chi ac felly rydym wedi mynd yr ail filltir i wneud yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio’ch Cymraeg yn ystod eich amser gyda ni.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym yn gynnar ym mha iaith yr hoffech gael gohebiaeth. Gwnawn drefnu i chi gael eich cyfweliad yn Gymraeg hyd yn oed.
  • Some of our courses have the option of Welsh-medium modules – look for the orange speech bubble symbol in the course description.
  • Mae sesiwn yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn dweud wrthych am y cyfleoedd, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau a gynigiwn yn Gymraeg.
  • Gallwch gyflwyno’ch gwaith yn Gymraeg, hyd yn oed os yw’r cwrs yn cael ei addysgu yn Saesneg. Byddwn yn trefnu cyfieithiad.
  • Rydym yn cynnig gwasanaeth hyfforddiant mentora gan gymheiriaid yn ogystal â chymorth i ddatblygu’ch sgiliau astudio fel dysgwr sy’n siarad Cymraeg.
  • Cofiwch ymaelodi â’r Gymdeithas Gymraeg yn ystod Ffair y Glas i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol.